Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutieVytlačiť
 

 

Obec  Veľké Kozmálovce

935 21 Veľké Kozmálovce 178

 

 

Č.j.: 155/2017                                                                                              Veľké Kozmálovce, dňa 12.10.2017

Evid.č.: 683/2017-SP/Kup.

 

 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE

-Verejná  vyhláška-

 

 

Navrhovateľ   : Západoslovenská distribučná, a.s.

                           IČO: 36 361 518

so sídlom        : Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 

v konaní zastúpený

                           : Obcou Veľké Kozmálovce v zastúpení starostom obce Ing. Ľubomírom Síkeľom

                           IČO: 34076743

adresa             : 935 21 Veľké Kozmálovce 178

 

podal dňa        : 24. 8. 2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozšírenie siete NN, Veľké Kozmálovce“.    

 

 

             Obec Veľké Kozmálovce, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) posúdil návrh podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na podklade tohto vydáva stavebný úrad, podľa § 39, § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 452/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

rozhodnutie  o   umiestnení   stavby

 

„Rozšírenie siete NN, Veľké Kozmálovce“,    

 

ktorej účelom je výstavba elektroenergetických zariadení v obci Veľké Kozmálovce, s cieľom zabezpečenia  dodávky el. energie pre navrhovanú výstavbu bytového domu /14 B.J. Veľké Kozmálovce/ v nasledovnom rozsahu:

- NNk vedenie z TS 0088-004, vývod č. 3 po istiacu skriňu SR5 umiestnenej pri objekte, káblom NAYY-J,  4 x 240 mm 2 , dĺžka  cca 265 m,

- istiaca skriňa SR5 s uzemnením do 5 Ohmov, s umiestnením pri objekte bytového domu,

 

v kat. území: Veľké Kozmálovce,          v obci: Veľké Kozmálovce,

 

na pozemkoch parc.č.: 497/22, 497/23, 497/1 /stav C-KN/ 344/1, 497/1, 498 /stav E-KN/ - líniová stavba.

 

 

Pre umiestnenie, projektovú prípravu a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba „Rozšírenie siete NN, Veľké Kozmálovce“, bude ako líniová stavba umiestnená v kat. území Veľké Kozmálovce,  v obci Veľké Kozmálovce,  na pozemkoch parc.č.: na pozemkoch parc.č.: 497/22, 497/23, 497/1 /stav C-KN/ 344/1, 497/1, 498 /stav E-KN/ tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese „Situácia“, č.v. „02.2“, v M=1:500, vypracovanom  v 12/2015, zodpovedný projektant Ing. Ján Löčei, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia t.j.:

Popis trasy  /stavebných objektov/ stavby:

Územie pre navrhovanú výstavbu sa nachádza v kat. území Veľké Kozmálovce, kde v okrajovej časti obce s plánovanou výstavbou novostavieb bytových domov nie je dostatočná výkonová rezerva pre ich napojenie na verejný elektrický rozvod. Predmetom výstavby je riešenie napojenia nových odberateľov bytových domov. Napojenia bytovej výstavby bude z existujúceho nn rozvádzača situovaného v existujúcej transformačnej stanici TS 0088-004 a to káblom vedeným v zemi s uložením na vyššieuvedených pozemkoch, s ukončením v novobudovanej skrini SR5 umiestnenej pri riešenom objekte bytového domu.  Vodič bude vedený v pôde v min. hĺbke 0,85 – 1,0 m, nakoľko je vedený v blízkosti komunikácie a priestore, kde je možné očakávať orbu poľnohospodárskej pôdy.

2. Stavba bude umiestnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektová dokumentácia overená v územnom konaní je súčasťou povolenia o umiestnení stavby a je priložená k územnému rozhodnutiu, ktoré obdržal navrhovateľ.

Projektovú dokumentáciu stavby overenú v územnom konaní vypracoval: autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ján Löčei, 972 15 Klačno 103.

3. Stavba nebude negatívne vplývať na životné prostredie.

4. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk organizácií a dotknutých orgánov:

Navrhovateľ je povinný dodržať:

a) podmienky určené vo vyjadrení Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Levice - štátnej vodnej správy č.: OU-LV-OSZP-2017/0004286-VOD/Bu zo dňa 1.3.2017.

b) podmienky určené vo vyjadrení Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Levice - štátnej správy odpadového hospodárstva č.: OU-LV-OSZP-2017/004259-002/OH zo dňa 15.3.2017.

c) podmienky určené vo vyjadrení Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Levice - štátnej správy ochrany prírody a krajiny č.: OU-LV-OSZP-2017/004308 zo dňa 15.3.2017.

d) podmienky určené v stanovisku Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice č.: OU-LV-OSZP-2017/005787-002 zo dňa 29.3.2017.

e) podmienky určené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu v Nitre č.: KPUNR-2017/8087-2/18797/Nik zo dňa 13.3.2017.

f) podmienky určené vo vyjadrení Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, Bratislava zo dňa 21.7.2017 /vyjadrenie k realizačnému projektu stavby: Rozšírenie siete nn Veľké Kozmálovce, p.č. C-KN 497/22, 497/23, 497/1, p.č. E-KN 344/1, 497/1 a 498/.

g) podmienky určené vo vyjadrení SPP – distribúcia a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava  č.: TD/NS/0150/2017/Be zo dňa 15.3.2017.

h) podmienky určené vo vyjadrení Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava č.: 6611626756 zo dňa 11.10.2016, vrátane Všeobecných podmienok ochrany SEK, ktoré sú súčasťou tohto vyjadrenia.

i) podmienky určené vo vyjadrení Slovenského pozemkového fondu, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava, Reg. odboru Nitra, pracoviska Levice, Pri Podlužianke 3, 934 61 Levice č.: SPFS/201709899 zo dňa 3.4.2017 /vyjadrenie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie/.

 

6. Pred začatím realizácie stavby, je stavebník povinný požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o ich vytýčenie a v ich ochranných pásmach pracovať za dozoru a podľa podmienok správcov inžinierskych sietí. Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami je nutné dodržať ochranné pásma v zmysle príslušných STN, zákonov a smerníc.

7. V prípade vzniku odpadov je stavebník povinný  s nimi nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení.

 

N á m i e t k y  účastníkov konania : neboli vznesené.

Účastníci konania:

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v konaní zastúpená Obcou Veľké Kozmálovce

Iňastav, s.r.o., A. Dubčeka 548/53, 965 01 Žiar nad Hronom

Obec Veľké Kozmálovce v zastúpení starostom obce

Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava, Reg. odbor Nitra, pracovisko Levice, Pri Podlužianke 3, 934 61 Levice

Ostatní účastníci konania – verejná vyhláška.

 

 

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

    Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava v konaní zastúpený Obcou Veľké Kozmálovce v zastúpení starostom Ing. Ľubomírom Síkeľom, podal dňa 24.8.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozšírenie siete NN, Veľké Kozmálovce“.

     Po preskúmaní podania stavebný úrad dňa 4.9.2017 v súlade s ustanovením  § 36 stavebného zákona oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie na deň 28.9.2017. Súčasne ich upozornil, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak nebude na ne prihliadnuté. Nakoľko predmetná stavba je líniovou stavbou s veľkým počtom účastníkov konania bolo oznámenie o začatí územného konania doručené jeho účastníkom verejnou vyhláškou. Účastníci konania v tejto lehote a ani na ústnom pojednávaní žiadne námietky ani pripomienky voči navrhovanej stavbe neuplatnili.

     Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní, posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

     Iné právo k dotknutým pozemkom, na ktorých má byť umiestnená stavba elektrického vedenia, bolo navrhovateľom preukázané v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.   

     Navrhované umiestnenie stavby je v súlade s  cieľmi a zámermi územného plánovania obce, ktoré sú  určené v schválenom územnom pláne. 

   Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, ktoré obsahovali pripomienky k navrhovanému umiestneniu stavby, boli skoordinované a zahrnuté do podmienok územného rozhodnutia.

    Ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia boli k návrhu na umiestnenie stavby doložené vyjadrenia resp. stanoviská od nasledujúcich dotknutých orgánov a organizácií: Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Levice, Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice, OR Hasičského a záchranného zboru Levice, Krajského pamiatkového úradu Nitra, Slovak Telekom a.s. Bratislava, SPP distribúcia a.s. Bratislava, Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra - OZ Levice, Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava, Energotel a.s. Bratislava, MICHLOVSKY spol. s r.o. Piešťany, Obce Veľké Kozmálovce.

      Navrhovaná stavba je líniovou stavbou podľa § 139 odsek 3 písmeno a) stavebného zákona.

     Po zvážení všetkých skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

           

 

P o u č e n i e

 

            Odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať na obci Veľké Kozmálovce, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

            Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti.

          Podľa prvej hlavy tretej časti správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie preskúmateľné správnym súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Ľubomír Síkeľa

                                                                                                                starosta obce

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a musí byť podľa ust. § 26 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách). Súčasne sa rozhodnutie zverejní iným spôsobom, v mieste obvyklým (rozhlas, web stránka obce a pod.) Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

 

 

 

Rozhodnutie vyvesené dňa: 12. 10 2017                Rozhodnutie zvesené dňa: .........................

 

 

 

 

 

 

 

Podpis/pečiatka: ......................                               Podpis/pečiatka: ...................

 

 

 

 

Doručí sa účastníkom konania:

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v konaní zastúpená Obcou Veľké Kozmálovce

Iňastav, s.r.o., A. Dubčeka 548/53, 965 01 Žiar nad Hronom

Obec Veľké Kozmálovce v zastúpení starostom

Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava, Reg. odbor Nitra, pracovisko Levice, Pri Podlužianke 3, 934 61 Levice

Ostatným verejnou vyhláškou:

Na úradnej tabuli:

           Obce Veľké Kozmálovce,  935 21 Veľké Kozmálovce 178

                                                                                                                                                            

Na vedomie:

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Levice, Ludanská 4, Levice

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor

OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 7,  Levice

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 8,  949 01 Nitra


 
 

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

Za technickú prevádzku zodpovedá Webygroup

webygroup
ÚvodÚvodná stránka