Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce a žiadosť o kúpu pozemkuVytlačiť
 

 

Obec Veľké Kozmálovce

     v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kozmálovciach č. 13 zo dňa 28.2.2018

zverejňuje

ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE.

1) Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok pozemok registra „C“ parc. č. 499/49 o výmere 652 m2 , druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Veľké Kozmálovce, obec Veľké Kozmálovce, okres Levice, kraj Nitriansky Uvedená parcela je zapísaná na Okresnom úrade Levice, Katastrálny odbor, katastrálne územie Veľké Kozmálovce, LV č. 1.

2)Rovnako sú predmetom priameho predaja aj parcely reg. C   499/55 o výmere 700 m2

                                                                                                   499/57 o výmere 700 m2

Rovnakej charakteristiky ako parc. popísaná v bode 1.

3) Najnižšia, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok ponúka na predaj je stanovená vo výške  20 €/m2. Úspešná je vyššia ponuka  v prípade viac ponúk na rovnaký pozemok.

4) Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 13. 2. 2019 do 12.00 hod.

5) Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obce Veľké Kozmálovce, alebo poštou na adresu: Obec Veľké Kozmálovce, 935 21  Veľké Kozmálovce 178, tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obce Veľké Kozmálovce.  

6) Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA pozemku pre IBV - NEOTVÁRAŤ".

7) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) Označenie záujemcu: - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo.

     Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela.

b) Označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, druh pozemku, výmeru a katastrálne územie.

c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok.

d) Účel využitia nehnuteľnosti – pozemku.

e) Čestné vyhlásenie záujemcu:

- fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

     V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.

f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa Zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.  

g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vo výške 66 eur), ako aj náklady, ktoré vznikli obci v súvislosti s priamym predajom.

8) Predloženú cenovú ponuku  nie je možné meniť, dopĺňať. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku a jednu alternatívnu pre prípad, že o niektorú parcelu bude taký záujem, že záujemca v prvom prípade neuspeje. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

9) Obec si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj celkovo, alebo jednotlivej parcely zrušiť.

10) Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi komisia menovaná obecným zastupiteľstvom a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

11) Obec si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

12) V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 0908773519 alebo osobne na Obecnom úrade, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku č. 24/2018 vyhotoveného  dňa 7. 2. 2018 znalcom Ing. Štefanom Tonhaiserom.

 

                                                                                           Mgr. Tomáš Báťa

                                                                                              starosta obce

 

    


 
 
ÚvodÚvodná stránka