Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predloženie ponuky - Realizácia stavby Novostavba chodníka v obci Veľké KozmálovceVytlačiť
 

 

V Ý Z V A

NA    P R E D L O Ž E N I E    P O N U K Y

 

Zákazka  podľa § 9 ods.9

zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len zákon)

                                                           Realizácia stavby

                                 Novostavba chodníka v obci Veľké Kozmálovce

 

Druh zákazky: služba

Názov, adresa a kontaktné miesto osoby VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA

Úradný názov: Obec Veľké Kozmálovce

IČO: 34076743            

Poštová adresa: Veľké Kozmálovce 178

Mesto/obec: Veľké Kozmálovce

PSČ: 935 21

Kontaktné miesto (miesta):  Obecný úrad Veľké Kozmálovce

Kontaktná osoba:                Ing. Ľubomír Síkeľa, starosta obce

Telefón:  0908773519                                                

E-mail:   starosta@velkekozmalovce.sk

Fax: 036/6342502

Predpokladaná hodnota:    18 500,00  EUR

 

II.  Opis

II.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:    

       Novostavba chodníka v obci Veľké Kozmálovce                 

II.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania služby:     Zákazka podľa § 9 ods.9

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania služby:

             Veľké Kozmálovce                                 NUTS kód   SK 023

II.3. Stručný opis zákazky :

Realizácia stavby na parcelách 284/2 a 4/7

II.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný slovník

Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný)

Hlavný predmet

71240000-2                 

 

II.5. Povoľuje sa predloženie variantných riešení: nie

II.6.  Možnosť predloženia  ponuky  :                     Iba  na celý predmet  zákazky

II.7. Jazyk  ponuky:                                                Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

II.8.  Mena                                              EUR

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v  eurách.

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

           navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

           sadzba DPH a výška DPH,

           navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH          

Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH v ponuke uvedie, že nie je platcom DPH.

II.9.  Elektronická aukcia: nepoužije sa.

 

III. Administratívne informácie

III.1. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum:    24. 8. 2018                                                  Čas: 9.00 hod.

Predpokladaná  lehota  na vykonávanie služby:  20 dní

 

IV. Podmienky účasti  uchádzačov

IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

Uchádzač predloží:

Doklad o oprávnení dodávať službu. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže predložiť doklad v zmysle § 128 zákona o verejnom obstarávaní. Doklad môže byť aj  vytlačený aktuálny zápis z www.orsr.sk, www.zrsr.sk . Postačuje aj fotokópia autorizačného osvedčenia.

 

IV.2. Finančné a ekonomické a postavenie:

Neuplatňuje sa.

IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:

Neuplatňuje sa.

V . Vyhodnotenie ponúk

V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

V.2. Spôsob hodnotenia:

Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti.

 

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy

VI.1.1. Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka.

VI.1.2. Návrh zmluvy predloží iba úspešný uchádzač podľa pokynov verejného obstarávateľa.

 

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so splatnosťou minimálne 30 dní po vystavení faktúry.

 

VII. Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie:

VII.1 Verejný obstarávateľ poskytne záujemcom na požiadanie nenacenený Výkaz-výmer

VII.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, alebo budú pre neho inak neprijateľné.

 

Kontaktná osoba na verejné obstarávanie

Meno a priezvisko, titul: Ľubomír Síkeľa

Telefón: 0908773519

E-mail: starosta@velkekozmalovce.sk

 

Registračné číslo  

 

Veľké Kozmálovce, dňa 2. 8. 2018

                                  

                                                                                Ing. Ľubomír Síkeľa

                                                                                     starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka