Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 31. zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

 

STAROSTA OBCE

Veľké Kozmálovce

 

                                                                Veľké Kozmálovce  14. september 2018

 

P O Z V Á N K A

 

        V súlade s § 13 odst. 4 písm. a)  zákona  SNR  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

31. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

19. septembra (streda) 2018 o 18.00 hodine

vo veľkej sále KD s týmto programom:

 

 

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola plnenia uznesení z 30. zasadnutia OZ

4. Prerokovanie a schválenie osobitného zreteľa prevodu majetku obce  

5. Prerokovanie a schválenie Zmlúv

6. Žiadosti

7. Informácie o činnosti komisií

8. Informácie starostu obce

9. Interpelácie, rôzne, žiadosti

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

 

Žiadam o dochvíľnu účasť!

 

                                                                           Ing. Ľubomír Síkeľa

                                                                               starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka