Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zverejnení osobitného zreteľa - predaj pozemku parcela číslo 284/41Vytlačiť
 

 

OBEC VEĽKÉ KOZMÁLOVCE

935 21  Veľké Kozmálovce

 

                                                                                          Dňa: 17. 4. 2019

 

O Z N Á M E N I E

zverejnenie „ osobitného zreteľa“

 

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 10. 04. 2019 Uznesením č. 11 C schválilo zámer predaja nehnuteľnosti v prospech žiadateľa Milan Kinčok, Veľké Kozmálovce 296, menovite pozemku CKN parcelné číslo 284/41 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2, vyznačenej na Geometrickom pláne zo dňa 4. 3. 2019 číslo plánu 07/2019 mapový list č. ZS-V-21-9, záznam podrobného meračského náčrtu 624, úradne overeného Ing. Erika Zakhariásová 11. 3. 2019 číslo 169/2019. Predmetný pozemok sa nachádza pod budovou súpisné číslo 296, ktorá je vo vlastníctve Milan Kinčok, Veľké Kozmálovce 296.

 

Osobitný zreteľ v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Z. z.:

„Na uvedenom pozemku je postavený rodinný dom súpisné číslo 296, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, po jeho odkúpení bude možné zosúladiť uvedenú stavbu s pozemkom“.

 

 

                                                                                     Mgr. Tomáš Báťa

                                                                                       starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka