Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška o vstupeVytlačiť
 

 

Zelená Dolina, s. r. o., Moyzesa l, 03401 Ružomberok

 

IČO: 48221074 DIČ: 2120140308

tel: 0903113789

e-mail: monidubskaggmail.com, zelenadolina2gmail.com

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA O VSTUPE

 

Vlastníci nehnuteľností

Obec Veľké Kozmálovce

naša spoločnosť v súlade s Rámcovou dohodou č. 404/2018 zo dňa 01.08.2018 pre NN vedenia v doméne Levice poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie a výkon činností v energetike, najmä však na distribúciu elektriny, si Vás dovoľuje os1oviť v súlade s §11 ods. 1 písm. b ) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike s výzvou na odstránenie resp. okliesnenie stromov, drevín resp. iných porastov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo Vašom vlastníctve a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

     Nad pozemkami vo Vašom vlastníctve v obci v rámci katastrálnych území vo Vašej správe sa nachádza nízkonapäťové vedenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a. s. Jedná sa o údržbu vzdušného vedenia, podperných bodov, transformátorových staníc, domových prípojok a príslušenstva NN vedenia.

     V prípade ak stromy, dreviny resp. iné porasty nebudú do termínu začatia prác odstránené resp. okliesnené vlastníkmi, v súlade s §11 ods. 3 zákona o energetike v platnom znení Vám týmto listom oznamujeme, že máme právo na dobu nevyhnutnú na odstránenie a/alebo okliesnenie týchto stromov alebo iných porastov vstúpiť na dotknuté pozemky. Odstránenie/okliesnenie týchto porastov prosím hláste priamo na adrese Západoslovenskej distribučnej, a.s. .

      Termín začatia prác je naplánovaný podľa potreby Západoslovenskej distribučnej, a. s.

     Zároveň Vás prosíme o oznámenie, či ako vlastník drevnej hmoty, ktorá bude orezaná, máte o ňu záujem a viete ju ako Vaše vlastníctvo zhodnotiť. V opačnom prípade táto bude po orezaní odvezená a spracovaná v súlade so zákonom o odpadoch.

     Vopred sa ospravedlňujeme za dočasné obmedzenie a ďakujeme za trpezlivosť a Vašu súčinnosť.

     Toto oznámenie sa účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou a bude po dobu 30 dní vyvesené na úradnej tabuli obce Veľké Kozmálovce.

 

Vyvesené dňa: 23. 5. 2019                                                        Zvesené dňa:

 

Pečiatka a podpis:


 
 
ÚvodÚvodná stránka