Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zverejnení osobitného zreteľa - parcela číslo 284/44Vytlačiť
 

 

OBEC Veľké Kozmálovce, 935 21  Veľké Kozmálovce 178                                                                                                                       

                                                                                          Dňa: 20. 08. 2019

 

O Z N Á M E N I E

zverejnenie „osobitného zreteľa“

 

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 26. 06. 2019 Uznesením č. 16 A schválilo zámer predaja nehnuteľnosti v prospech žiadateľky Márie Pastierovej, Veľké Kozmálovce 293, menovite pozemku CKN parcelné číslo 284/44 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, vyznačenej na Geometrickom pláne zo dňa 20. 05. 2019 číslo plánu 004/2019 mapový list č. ZS-V-21-9, záznam podrobného meračského náčrtu 626, úradne overeného Ing. Erika Zakhariásová 21. 05. 2019 číslo 288/2019. Predmetný pozemok sa nachádza pod budovou súpisné číslo 292, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky Márie Pastierovej, Veľké Kozmálovce 293.

 

Osobitný zreteľ v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Z. z.:

„Na uvedenom pozemku je postavený rodinný dom súpisné číslo 292, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky, po jeho odkúpení bude možné zosúladiť uvedenú stavbu s pozemkom“.

 

 

                                                                                     Mgr. Tomáš Báťa

                                                                                        starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka