Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

 

Obec VeĽké kozmálovce, 935 21 Veľké kozmálovce 178

Spoločný obecný úrad, 934 01 Levice, ul. Sv. Michala 4

Č.j.: 139/2019                                                                      Veľké Kozmálovce, dňa  21.8.2019

Evid.č.: 754/2019-UR/Piš.

 

 

-Verejná  vyhláška-

 o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

 

Žiadateľ          : Ján Bátovský ( dát. nar. 8.5.1991)

bytom             : 935 21 Veľké Kozmálovce 244

 

v zastúpení      : Ing. Michal Baláž

bytom             : Bobuľová 13, 934 01 Levice

 

podal dňa        : 30.7.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

 

„Rozšírenie vodovodu Veľké Kozmálovce“,

 

ktorej účelom je rozšírenie vodovodu pre plánované a existujúce rodinné domy v obci Veľké Kozmálovce. Zásobovanie pitnou vodou bude riešené napojením na jestvujúci vodovod pri rodinnom dome č. 305. Trasa nového vodovodu križuje miestnu komunikáciu v oceľovej chráničke dĺžky 6,0m, pokračuje popri asfaltovej a následne štrkovej nespevnenej ceste a končí v km 0,150 na konci zástavby hydrantom,

 

v obci: Veľké Kozmálovce,                                     katastrálne územie: Veľké Kozmálovce,

na  pozemkoch parc.č.: 284/2 /stav C-KN/ - líniová stavba

 

Uvedeným dňom bolo územné konanie začaté.

 

 

Obec Veľké Kozmálovce, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a  súčasne

 

n a r i a ď u j e

na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie

na deň : 12.9.2019 o 9.00 hod.

 

so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade v Leviciach, ul. Sv. Michala 4, Levice /objekt Hotela Atóm, III. poschodie bloku 2C, č. dverí 315/.

 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní. Na neskôr podané námietky a pripomienky sa nebude prihliadať.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

            Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 36 ods. 3 stavebného zákona) neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov a do dokumentácie, ktorá bola priložená k návrhu je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv. Michala 4, Levice.

 

                                                                                                        Mgr. Tomáš Báťa

                                                                                                           starosta obce

 

Oznámenie sa doručí:

Ján Bátovský, 935 21 Veľké Kozmálovce 244 v konaní zastúpení Ing. Michalom Balážom, Bobuľová 13, 934 01 Levice

Obec Veľké Kozmálovce 178, 935 21 Veľké Kozmálovce

Ing. Otto, s.r.o., 02601 Vyšný Kubín 234 – zodpovedný projektant

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II, č.8, 949 01 Nitra

Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14  934 03 Levice

OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 7, 934 01 Levice

Reg. úrad verejného zdravotníctva v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice

Západoslovenská vodárenská spol. a.s., OZ Levice, Ludanská 4, 934 01 Levice

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

 

Na úradnej tabuli:

           Obce Veľké Kozmálovce 178, 935 21 Veľké Kozmálovce 

 

 

Toto oznámenie podľa ust. § 26 ods.1 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách). Súčasne sa oznámenie zverejní iným spôsobom, v mieste obvyklým (rozhlas, web stránka obce a pod.) Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

          

 

Oznámenie vyvesené dňa: 22. 8. 2019                      Oznámenie zvesené dňa: 6. 9. 2019

 

 

Podpis/pečiatka: ......................                                 Podpis/pečiatka: ...................

 

 

 

Vybavuje: Ing. Dana Píšová

Telefón   : 036/6348378


 
 
ÚvodÚvodná stránka