Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 10. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

 

STAROSTA OBCE

Veľké Kozmálovce

 

                                                                Veľké Kozmálovce  4. október 2019

 

P O Z V Á N K A

 

      V súlade s § 13 odst. 4 písm. a)  zákona  SNR  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

10. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

9. októbra 2019 (streda)  o 19.30 hodine

v knižnici s týmto programom:

 

 

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Prerokovanie a schválenie zámeru odkúpenia ½ podielu stavby Pálenice s. č. 354 v prospech obce na pozemku vo vlastníctve obce p. č. 115/5  

4. Žiadosť PROBASE s. r. o. Banská Bystrica o odkúpenie pozemkov CKN parc. č. 1432/4 a 1432/5 vo vlastníctve obce

5. Informácie starostu obce 

6. Záver

 

                                                                           Mgr. Tomáš Báťa

                                                                              starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka