Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Správa daní a poplatkov

 

Dane a poplatky pre rok 2017

 

 

 

Daň z nehnuteľnosti - zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov


- nové daňové priznanie a akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú predaja, kúpy a darovania nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31.1.2017 na obecnom úrade
- daň z nehnuteľnosti je splatná do 31.5.2017
- tlačivá k daňovému priznaniu je možné prevziať na obecnom úrade

 

 

 

Daň za psa- zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov


- daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od jej vzniku

- poplatok pre rok 2017:       - 2 € za každého psa chovaného pri rodinnom dome
                                         - 4 € za každého psa, ktorý je využívaný na podnikateľské účelyPoplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

 

 - poplatok pre rok 2017        10 €/osoba/rok

- osoby alebo študenti, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo územia obce      6 €

 

     Osoby alebo študenti, ktorí sa dlhodobo zdržujú v zahraničí sú od poplatku oslobodení.
     Občania, ktorí neplatia poplatok za odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom SIPO ho môžu uhradiť v dvoch splátkach v pokladni obecného úradu a to :


1. splátka do 31.3.2017
2. splátka do 30.9.2017

 

 

 


Cintorínsky poplatok


      Ceny za prenájom hrobových miest a za prvých 10 rokov a predĺženie prenájmu za každých ďalších 10 rokov sa ustanovujú takto:

 

- jednohrob dieťaťa      3 €

- jednohrob dospelý     6,5 €

- dvojhrob dospelí       10 €

- trojhrob dospelí        15 €

- štvorhrob dospelí      20 €

 

Poplatok za prepožičanie domu smútku, vrátane použitia chladiaceho boxu:

- od obyvateľov obce sa poplatok nevyberá

- pre osoby, ktoré nie sú obyvateľmi obce       4 €/deň

 

 

 

Poplatok za prenájom KD

 

Sála

- pre obyvateľa obce 10 €/deň + priame náklady, elektrina, plyn, voda, pranie obrusov

 

Sála s kuchyňou

- pre obyvateľa obce 15 €/deň + priame náklady, elektrina, plyn, voda, pranie obrusov

 

Sála, klubovňa a kuchyňa

- pre obyvateľa obce 20 €/deň + priame náklady, elektrina, plyn, voda, pranie obrusov

 

Klubovňa

- pre obyvateľa obce 5 €/deň + priame náklady, elektrina, plyn, voda, pranie obrusov

 

Klubovňa s kuchyňou

- pre obyvateľa obce 10 €/deň + priame náklady, elektrina, plyn, voda, pranie obrusov

 

     Cena za prenájom miestností pre ostatné fyzické a právnické osoby sa určuje 20 € + 5 € za každú ďalšiu aj začatú hodinu + priame náklady.

 

 

 

Poplatok za kopírovacie služby (formát A4)

 

- jednostranné  0,07 €

- obojstranné    0,10 €

 

 

 

 Poplatok za vysielanie jedného oznamu v obecnom rozhlase

 

- pre obyvateľa obce  1 €

- pre osoby, ktoré nie sú obyvateľmi obce 3 €

 

Poplatok sa nevyberá:

- za oznam pri úmrtí občana obce

- za oznam politických strán, hnutí, záujmových a spoločenských organizácií, občianskych združení a pod., pôsobiacich v obci, pokiaľ sa netýka podnikateľskej činnosti

 

 

Členský poplatok čitateľa Obecnej knižnice 1 €/12 mesiacov.

 

 

Poplatok za prenájom športových šatní, futbalového ihriska a prístrešku

a) od obyvateľov obce sa poplatok za nájom nevyberá, iba za spotrebu energie
b) cena za prenájom pre ostatné fyzické a právnické osoby sa určuje 1,50 € za hodinu + priame náklady

 

 

Poplatok za zapožičanie prenosného pódia 40 €/za akciu max. na 5 kalendárnych dní
 

 

Poplatok za rybársky lístok

 

-   ročný                7,- €

-   3-ročný          17,- €

-   do 15 rokov bezplatne

 


 
ÚvodÚvodná stránka