Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Výročná schôdza TJ Družstevník r. 1983


Vážení hostia, súdružky a súdruhovia !


      Na tomto slávnostnom zasadnutí sme sa zišli, aby sme stručne zhodnotili polstoročné obdobie vzniku športovej činnosti v našej obci, jej úroveň a ďalší rozvoj.
      Je to potešiteľná bilancia s konštatovaním vzostupu úrovni tejto záujmovej organizácie, ktorej celoštátne venoval príslušnú pozornosť aj XVI. zjazd našej strany a to hlavne v umožňovaní podmienok masového rozvoja telesnej výchovy a využívaní existujúcich športových zariadení svojmu účelu. V podmienkach našej obce môžeme s uspokojením konštatovať, že v rámci činnosti TJ sú závery XVI. zjazdu strany na tomto úseku plnené zodpovedne.
      Pristupujem k stručnému prierezu históriou športovej činnosti v našej obci.
     Začiatky športovej činnosti v našej obci podľa údajov dosiaľ žijúcich organizátorov pripadajú na jarné obdobie roku 1933. Teda tento rok je pre našu činnosť jubilejným polstoročím, v ktorom dosiaľ došlo k výmene celých športových generácií. Na rozvoji športu v našej obci sa podieľal značný počet športovcov a funkcionárov, ktorým pri tejto príležitosti, ďakujeme za ich záslužnú činnosť s príslušnou ďalšou pozornosťou. Značný počet športovcov a organizátorov sa však nedožilo tohoto jubilea a preto je im potrebné vysloviť česť ich pamiatke.
      Začiatky športovej činnosti boli veľmi ťažké, lebo túto činnosť a to najmä v materiálnom vybavení najnutnejších potrieb v kapitalistickej spoločnosti nemal kto poskytnúť. Oduševnenie a záujem hráčov futbalu prekonali všetky prekážky a tým boli napísané prvé písmená histórie športovej činnosti, ktorá čo do výsledkov začala veľmi sľubne. Prvý futbalový zápas s Hr. Kosihami bol korunovaný našim víťazstvom s výsledkom 3:0, ďalší zápas sa uskutočnil o týždeň v Starom Tekove s výsledkom 5:1 pre Veľké Kozmálovce. Tretí zápas sa uskutočnil so St. Tekovom taktiež víťazstvom nášho mužstva v pomere 7:1. Tieto úspešné začiatky ešte viacej povzbudili našich hráčov.
      V týchto začiatkoch reprezentovali našu obce v športovej činnosti futbale:  Hlôška Michal, Kozmály Štefan, bratia Jančovci, Regel, Androv, Graus Jozef, Žiak Jakub, Síkela Michal, Mésároš, Bajan Jozef a ďalší.
      II. svetová vojna prerušila športový život a až oslobodenie našej vlasti Sovietskou armádou, znamenalo začiatok novej kapitoly vo všetkých oblastiach života na dedine a tým aj v športe u nás. Hneď v rokoch 1946-1948 sa začína rozvíjať futbal. Vytvorilo sa pomerne dobré družstvo, ktoré bolo známe na okolí. Nezúčastňovalo sa však žiadnych majstrovských súťaží, len vystupovalo pri rôznych príležitostiach a oslavách v okolitých obciach. Cesty na zápasy sa prekonávali na vozoch, bicykloch a neskoršie na traktoroch a nákladných autách. Káder tvorili nasledovní hráči: Marcinek, Števko, Viliam Herc, Michal Herc, Trnkusovci, Andruška Ján, Kinčok Štefan, Tariškovci, Jozef Kosmály, Šalaváriovci, Horniaček, Švirik Domin, Kotora Domin a ďalší.
      Do organizovanej súťaže sa futbalové družstvo zapísalo v roku 1952 a účinkovalo v okresnej súťaži do roku 1959. Od roku 1959 do roku 1968 sa futbal vo Veľkých Kozmálovciach súťažne nehral. Bolo to z toho dôvodu, že všetci hráči prešli do novozaloženej TJ Tlmače. Bolo obdobie, že za dorast Tlmače z našej obce hralo 8 hráčov a za A družstvo 9 hráčov a ostatní za B-mužstvo. Tento stav prilákal v čase zápasov veľa fanúšikov z našej obce za účelom povzbudzovania našich hráčov.
      V roku 1967 zásluhou Piusa Bohunického a ďalších obetavých hráčov, vymenili staré zahnívajúce bránky, upravili ihrisko a začali organizovať futbal. Len málo ľudí verilo, že vo Veľkých Kozmálovciach budú znovu hrať dobrý futbal pre vekový priemer hráčov. Ukázal sa však pravý opak a to tým, že starší skúsení hráči k zápasom seriózne pristupovali a do mužstva boli priberaní aj mladší hráči. Výsledkom tohto snaženia bol každoročný postup do vyšších súťaží až do najvyšej okresnej, v ktorej účinkovali do roku 1975. V tomto období hrali hráči Štefan Kosmály, Štefan Bohunický, Kinčok Miroslav, Trnkus Viktor, Švirik Celestín, Síkela Domin, Jančo Jozef, Bohunický Pius, Hlôška Michal ml., Tariška Cyril, Mucha Lukáč, Kosmály Anton, Križan Ladislav, Herc Domin, Kracík Pavel, Prachár Vladimír, Bátovský Jozef, Kotora Vladimír, Šebo Vladimír, Balog František a Tariška Jozef.
      Od roku 1976 nastáva výkonnostný pokles vo futbale a družstvo dospelých so striedavými úspechmi účinkuje v nižšej okresnej súťaži.
      Veľmi úspešné obdobie rokov 1976-1983 bolo zaznamenané vo výchove našich najmladších adeptov futbalu - žiackeho družstva, ktoré v roku 1975-1976 bolo zaradené do druhej triedy, v ktorej bolo až do sezóny 1981/1982. V roku 1982 sa naši žiaci stali majstrami okresu a impozantným skóre 110:1 a tým zároveň postúpili do krajskej súťaži, v ktorej po ročnom účinkovaní skončili na veľmi peknom druhom mieste čím si zabezpečili v novovytvorenej súťaži žiakov účasť pre rok 1983/84. Na rozvoji žiackeho futbalu u nás v spomínanom období mali zásluhu nasledovní vedúci a tréneri: Kotora Vladimír, Švirik Celestín, Hlôška Michal st. a v poslednom období terajší predseda TJ Néma Stanislav. Veľkú podporu funkcionári mali u rodičov žiakov. Sme presvedčení, že vložená práca do žiackeho futbalu sa priaznivo prejaví v budúcnosti v úspešnej výmene futbalovej generácie.
      Ďalším športom, ktorý má korene začiatku hneď v povojnových rokoch bol ľadový hokej. Snáď to bolo aj preto, že v strednej časti obce boli dosť veľké bariny ako sa im v dedine hovorilo, ktoré cez zimu zamŕzali a takto dávali možnosť mladým ľuďom sa postupne zasvecovať tomuto mužnému športu. Zo začiatku sa družstvo nezúčastňovalo majstrovských súťaží a hralo len príležitostne.
       Najslávnejšie obdobie nášho hokeja bolo v rokoch 1962-1969, kedy družstvo získalo titul majstra okresu a účinkovalo v krajskom majstrovstve Západoslovenského kraja. TJ a celkovej našu obec v tom období reprezentovali nasledovní hráči: Trnkus Viktor, Kosmály Štefan, Anton Jančo, Straka, Hlôška, Kinčok, Árendáš, Bohunický Štefan, Bednárik, Mucha, Prachár, Síkela, Graus, Herc, Trnkus Ján, Kotora, Tariška Jozef, Tariška Milan a Šalavári.
      V rokoch 1969-1971 hralo naše hokejové družstvo v oblastnom majstrovstve Západoslovenského kraja.
      Po troch rokoch prestávky v súťažnom hokeji sa družstvo hokejistov znovu prihlásilo do súťaže a bolo prednostne zaradené do krajskej súťaže. V tom čase podporu obdržali od miestneho JRD a MNV. Od tohto obdobia - 1974 hokejisti účinkovali v oblastnom majstrovstve - v krajskej súťaži a v posledných rokoch v okresnej súťaži až do r.1983.
      Ocenením hokeja vo Veľkých Kozmálovciach, bola aj tá skutočnosť, že kapitán mužstva Štefan Bohunický bol vyhodnotený medzi desiatimi najlepšími športovcami okresu Levice a v roku 1970 za rozvoj hokeja v obci boli vyznamenaní OV TJ pamätnou medailou ss. Hlôška Michal st., ako dlhoročný funkcionár, Bohunický Štefan a Viliam Árendáš ako aktívni hráči, funkcionári a tréneri.
Najcennejším vyznamenaním, ktoré si v našej organizácii TJ Družstevník Veľké Kozmálovce vážime, je "Vzorný kolektív ČS ZTV" obdržané od OV ČSZTV v roku 1972.
      Ďalším športom, ktorý okrem futbalu a hokeja v našej obci prevádzame, je stolný tenis. Začiatky tohoto športu sú zaznamenané od roku 1948. Súťažne sa hralo v roku 1951-1953 a to v okresnej súťaži. Od roku 1953 do roku 1976 sa stolný tenis súťažne nehral. V rokoch 1976-1980 družstvo stolného tenisu účinkovalo v okresnej súťaži. V súčasnej dobe tento oddiel nie je zapojený do súťaže. Stolný tenis sa však od jeho začiatkov v obci stále hrá, pretože väčšina mladých ľudí tento druh športu ovláda. Aktivita v tomto športe sa prejavuje hlavne v zimných mesiacoch. Organizujú sa rôzne turnaje ako Novoročný, o pohár SZM a pod.


Vážení hostia, súdružky a súdruhovia!


     Sme si vedomí toho, že úspešná činnosť každej organizácie si vyžaduje dobrých a zapálených funkcionárov pre vec príslušnej záujmovej činnosti a sme radi, že pri tejto slávnostnej príležitosti môžeme konštatovať, že takýchto funkcionárov máme. Pod vedením straníckej organizácie a za pomoci MNV, JRD ako i okresných orgánov, je zabezpečovaný úspešný rozvoj tejto činnosti v našej obci. Po stránke organizačnej, je tu príslušná deľba práce členov výboru TJ pri zabezpečovaní jednotlivých podujatí a organizácia zabezpečuje raz ročne aj branné športy našej mládeže v spolupráci s členmi ZVAZARMU a školou.
      V rámci celkového prehľadu zaslúžených funkcionárov o rozvoj športu vo Veľkých Kozmálovciach, ktorí venovali nespočetné množstvo hodín voľného času v prospech tejto činnosti, boli vyhodnotení nasledovní súdruhovia : Hlôška Michal st. ako prvý predseda TJ, ktorý i t.č. v pokročilom veku aktívne pomáha pri stmeľovaní tejto organizácie. Ďalej sú to Kozmáli Štefan, Marcinek Štefan, Dobrovoľný Ladislav, Švirik Dominik, Kinčok Viliam, Fabian Ladislav, Demian Štefan, Árendáš Viliam, Kinčok Milan, Šalavári Július, Švirik Celestín, Bohunický Pius, Bohunický Štefan, Mucha Lukáč, Hlôška Michal ml., Ing.Hajko, Néma Stanislav, Kotora Marek, Tariška Pavol, Trnkus Ján a ďalší.


Vážení hostia, súdružky a súdruhovia !


     ZO TJ v našej obci sa príkladne podieľala v rámci rozvoja našej obce i na mimo športovej činnosti a to pri organizovaní brigád na pomoc nášmu poľnohospodárstvu v miestnom JRD ako i pri budovaní verejno-prospešných zariadení v našej obci. Konkrétne to bolo pri výstavbe kultúrneho domu, Domu smútku, pri výstavbe športových šatní a výstavbe predajni potravín. I za túto mimo športovú činnosť patrí tejto organizácii príslušné uznanie. V rámci všeobecnej aktivity bola zapojená do celo okresnej súťaže s pekným umiestnením, za ktoré obdržala aj finančnú odmenu od OV ČS ZTV. V mene výboru ZO KSS a MNV vyslovujem poďakovanie pri tejto slávnostnej príležitosti predsedovi tejto záujmovej organizácie s. Némovi za príkladnú organizačnú činnosť za podmienok spravodlivého hospodárenia so zverenými hodnotami organizácie.


Vážení hostia, súdružky a súdruhovia !


     Pristupujem k záveru stručného prierezu zhodnotenia polstoročného obdobia bilancie činnosti vzniku a rozvoja športovej činnosti v našej obci a žiadam kronikára našej obce s.Vargica, aby jednotlivé overené state použil do obecnej kroniky, ktorá je históriou našej obce. Vyslovujem presvedčenie, že nastávajúce obdobie do storočnice prinesie na úseku telovýchovy v našej obci ďalší rozvoj v záujme spoločenskej výchovy zdatných a socialistickej spoločnosti verných občanov pripravených i k obrane našej drahej vlasti.
      Pre ďalší rozvoj činnosti na tomto úseku sa vynára potreba po dobudovaní vodného diela na rieke Hron v katastri našej obce, kompletizácia športového areálu o tenisové a volejbalové ihrisko, čo by uvítali pri masovom rozvoji športu a telesnej výchovy aj starší občania, keďže priľahlé priestory športového areálu majú spadať do rekreačnej oblasti, ktorá bude slúžiť i pre širšie okolie.
V mene ZO KSS a Rady MNV prajem našim športovcom v ďalšom období veľa úspechov a vlasteneckého pocitu zodpovednosti za reprezentáciu našej obce, ako i nášho okresu.
      Celkom záverom je potrebné poukázať na tú skutočnosť, že i v súčasnej vážnej medzinárodnej situácii, ktorú podnecuje imperializmus na čele s USA v príprave ničivej jadrovej vojny, sila mierového hnutia čestných ľudí na celom svete podniká všemožné akcie na odvrátenia tohoto životného nebezpečia pre našu planétu. Dôkazom toho boli aj závery Svetového mierového zhromaždenia za mier a život proti jadrovej vojne, ktoré prebiehalo v znamení sovietskych mierových návrhov na odzbrojenie a zabezpečenie trvalého spravodlivého mieru na svete. Vyslovujem želanie všetkých čestných ľudí na svete, aby namieste bojísk ničenia civilizácie sa ešte viacej rozšírili bojiská športových areálov na celom svete v mierovom súťažení ako v hospodárskej tak i kultúrnej a športovej oblasti.


 
ÚvodÚvodná stránka